Forex sentiment

Forex sentiment

Forex sentiment คือความรู้สึกหรือทัศนคติของนักลงทุนต่อตลาด Forex ว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นหรือวิตกกังวลต่อทิศทางของตลาดอย่างไร Sentiment นี้สามารถวัดได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคา ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ฯลฯ

Sentiment มีความสำคัญต่อตลาด Forex เป็นอย่างมาก เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดได้ นักลงทุนที่มีประสบการณ์มักจะใช้ sentiment ประกอบการตัดสินใจในการซื้อขาย

Forex sentiment

Sentiment ของตลาด Forex สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • Bullish sentiment คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดว่าราคาจะสูงขึ้น
  • Bearish sentiment คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติที่นักลงทุนมีความวิตกกังวลต่อทิศทางของตลาดว่าราคาจะลดลง

Sentiment ของตลาด Forex สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน ฯลฯ นักลงทุนจึงควรติดตาม sentiment ของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสม

วิธีการวัด sentiment สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

  • การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย นักลงทุนที่เชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดมักจะมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น
  • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่นักลงทุนคาดหวัง ก็แสดงว่า sentiment ของตลาดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อตลาด Forex ก็จะช่วยส่งเสริม sentiment ของตลาดให้ไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือวัด sentiment ของตลาด Forex อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ดัชนี sentiment ของตลาด Forex ที่เผยแพร่โดยสถาบันการเงินต่างๆ

Forex sentiment

นักลงทุนควรใช้ sentiment ของตลาด Forex ประกอบการตัดสินใจในการซื้อขาย แต่ไม่ควรใช้ sentiment เพียงปัจจัยเดียวในการตัดสินใจ เพราะ sentiment เป็นเพียงสัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ถึงทิศทางของตลาดเท่านั้น

Forex sentiment by fx24hrs.com